ANBI
De stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder nummer 8173 99 823.
Dat betekent, dat uw donatie aan de stichting fiscaal aftrekbaar is.

 

 


Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

 
  De stichting in het kort

De stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen is in 2006 opgericht door het Platform Diaconaal Overleg Maarssen.

Het fonds wordt gevormd door bijdragen van kerkelijke, oecumenische en charitatieve instellingen en fondsen. Daarnaast ontvangen wij soms giften van particulieren.

De deelnemende kerken zijn:
Christelijk Gereformeerde Kerk
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk
Protestantse wijkgemeente De Ark
Protestantse wijkgemeente Ichtus
Rooms Katholieke kerk Heilig Hart
Rooms Katholieke kerk Verrijzeniskerk
CAMA gemeente 'Levend Water' Maarssen

 
  De stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 30220955  
     
         
 

Wat is de bedoeling van het Noodfonds?

De stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen is opgericht om financiële hulp te bieden uit het oogpunt van christelijke naastenliefde. Hulp om mensente helpen financieel weer op eigen benen te staan. De stichting probeert hiermee ook maatschappelijke willekeur te voorkomen.

Voor wie is de hulp?
De hulp is bedoeld voor iedereen in Maarssen die door welke oorzaak dan ook in financiële nood verkeert of dreigt te raken. De hulp wordt gegeven zonder onderscheid naar sekse, ras of afkomst, geaardheid of godsdienst. De privacy van de hulpvrager is te allen tijde gewaarborgd.

Om welke hulp gaat het?
Het gaat altijd om eenmalige financiële hulp. De normale ondersteuning en begeleiding van langere duur is de taak van de overheid.In beginsel wordt het geld in de vorm van een lening verstrekt, tenzij duidelijk is dat terugbetaling niet mogelijk is. Dan kan een gift in geld of in natura gedaan worden. Als een overheid naderhand alsnog tot betaling overgaat, dan moet een gift worden terugbetaald. In een acute situatie kan er snel hulp beschikbaar komen.

  Leden noodfonds

Henk van der Wal, voorzitter
Leendert-Jaap Maan, penningmeester
Michiel Baar, secretaris
Dirk Wijnsma, lid
 
 

Onder welke voorwaarden wordt hulp geboden?
Hulp wordt geboden als wettelijke voorzieningen geen of niet tijdig uitkomst bieden of wanneer deze onoverkomelijke drempels opwerpen. Als er geld wordt gegeven ontvangt de hulpvrager dit niet zelf, maar het bedrag gaat rechtstreeks naar de schuldeisers.
De hulp is bedoeld om de hulpvrager te helpen om financieel weer op eigen benen te staan. Het accepteren van begeleiding om zo ver te komen, kan als voorwaarde worden gesteld.

De hulp is bedoeld om de hulpvrager te helpen om financieel weer op eigen benen te staan. Het accepteren van begeleiding om zo ver te komen, kan als voorwaarde worden gesteld.